HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

a Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolájában

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

tagintézmény-igazgató

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):   A köznevelési intézmény tagintézmény-igazgatójának a feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, annak képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – a tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatóhelyettesi megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/058/HR/KOZINT/01407-1/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT- Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája tagintézmény-igazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó szakmai vezető nyújt, a 06 (62) 795 208-as telefonszámon.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Csongrád

Álláshirdető szervezet bemutatása:   A pályázat kiírója: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6640 Csongrád, Piroska János tér 3. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,

 legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

  büntetlen előélet,

  annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.26. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról – személyes meghallgatást követően – a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.01. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://csongradiskolak.hu/piroskavarosi/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.05.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/64972