ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolájában

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A tagintézmény-vezetői feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és az intézmény belső szabályzatai szerint. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.16. – 2028.08.15-ig szól. A pályázat részeként benyújtandó iratok: – tagintézmény-vezetői program, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- a Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”, valamint a pályázati adatbázisban szerepelő azonosítószámot: TK/058/00446-2/2023. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó szakmai vezető nyújt a +36 (62) 795-208-as telefonszámon.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Csongrád

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6648 Csongrád, Bokros utca 29. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, az elvárt végzettség-képesítés az „Egyéb pályázati feltétel meghatározása” rovatban olvasható.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 legalább négy éve pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői vagy közoktatás-vezetői szakképzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.15. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  A megbízásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  helyben, szokásos módon.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Az eredeti kiírás itt tekinthető meg.